Метою проведення конкурсу:

Відбір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «МФК «АВЕРС» (ідентифікаційний код 34819265) складеної станом на 31.12.2023 р.

Інформація про замовника послуг:

– Повне найменування, код ЄДРПОУ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС», 34819265

– Місцезнаходження: Україна, 01135, м. Київ, Дмитрівська,69

– Орган, який здійснює функції аудиторського комітету: Загальні збори.

– Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Відповідальний за надання роз’яснень щодо документації Головний бухгалтер Товариства.

За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ТОВ «МФК «АВЕРС» відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі:

Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом про аудит та які:

  • відповідають встановленим Законом про аудит вимогам, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
  • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
  • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;
  • мають добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес).

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу: 21 грудня 2023 року.

Строк подачі документів: до 28 грудня 2023 року до 17 години 00 хвилин за Київським часом.

Дата проведення конкурсу: 29 грудня 2023 року об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

Основним завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства є перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності товариства, а саме:

– баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня відповідного року;

– звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за відповідний рік;

– звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначені дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий опис суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

– не відповідають вимогам Закону про аудит та вимогам конкурсної документації;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подав до участі конкурсну пропозицію із порушенням термінів подачі, встановлених цією документацією та оголошенням.

Посилання на веб-сайт Товариства, на якому розміщено конкурсну документацію:.

Порядок подання конкурсних пропозицій учасниками:

Конкурсні пропозиції подаються учасниками шляхом надсилання на електронну скриньку за адресою –info@avers1.com.

Конкурсна пропозиція надається разом із запитуваними документами відповідно до опису.

Всі документи мають бути складені українською мовою та подаватись за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності.

Конкурсні пропозиції, отримані Товариством після закінчення строку їх подання не розглядаються.

Документи, що подані не в повному обсязі чи з порушенням конкурсної документації, не розглядаються.

Учасник має право ініціювати внесення змін або відкликання своєї конкурсної пропозиції до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

– основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

– наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

– цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором;

– лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених частиною четвертою статті 6 та статтею 27 Закону України про аудит;

– будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Відомості про місцезнаходження Товариства, контакті телефони уповноваженої особи на забезпечення проведення конкурсу:

Контактні особи: Головний бухгалтер Товариства

Результати Конкурсу будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.

Про результати Конкурсу учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються електронною поштою.